Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn - Sương: 0909528125

:

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Thước panme đo ngoài

Giới thiệu

Thước panme đo ngoài

Thiết bị G20 cung cấp các loại thước panme đo ngoài.