Hà Nội - Trọng: 0966709119

Đà Nẵng - Tấn: 0931790135

Sài Gòn : 0909528125

Đà Nẵng - Đại: 0942831348

Sài Gòn: 0934154357

:

Máy cân chỉnh thước lái, cân chỉnh độ chụm

Giới thiệu

Máy cân chỉnh thước lái xe ô tô

Sản phẩm máy cân chỉnh đặt bánh xe phục vụ các gara sửa chữa bảo dưỡng xe tự động đo kiểm và hiệu chỉnh các góc đặt bánh xe một cách chính xác và thuận tiện ngay cả các góc ẩn và góc trừu tượng.